Berichte

8.1.2024 — ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΑΜΚΕ ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήρι Προσφύγων, ζητά άτομο 4ωρης απασχόλησης για τη Θέση της Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, για εργασία από τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων 29Α.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης μεταξύ των άλλων, είναι οι εξής:

 • Λογιστική διαχείριση της λειτουργίας και των προγραμμάτων.
 • Διαχείριση Pet­ty cash.
 • Πληρωμές.
 • Συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή κα το σύμβουλο οικονομικής διαχείρισης.
 • Τήρηση πρωτόκολλου εισερχόμενων — εξερχόμενων εγγράφων.
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Λογιστικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο.
 • Πολύ καλή γνώση απλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 • Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2 και άνω).
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office.
 • Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού “PYLON Λογιστική” της Epsi­lonΝet ή άλλου σχετικού λογισμικού.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Γερμανικών.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε ΜΚΟ κατά προτίμηση στο τομέα του προσφυγικού.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρίαστον τομέα της διοικητικής υποστήριξης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Αποστολή Βιογραφικών στο Ε‑mail naomi.thess@gmail.com μέχρι 19.1.2024

 

13.11.2023 — ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρχείο (PDF)

Η ΑΜΚΕ ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την επίτευξη της Οργανωτικής Ανάπτυξης της ΝΑΟΜΙ. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου “BUILDING SUSTAINABLE STUCTURES FOR REFUGEE SUPPORT”, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2023 και το οποίο υλοποιείται από τη ΝΑΟΜΙ με χρηματοδότηση από το Γερμανικό Ίδρυμα Bread for the World.

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 18.200 € (δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων, έχει ως σκοπό την υποστήριξη της ΝΑΟΜΙ στους τομείς της στρατηγικής, δομικής και λειτουργικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου της Οργάνωσης, ενός Οργανογράμματος, την περιγραφή των θέσεων εργασίας και των σχετικών αρμοδιοτήτων, τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και άλλα διαχειριστικά εργαλεία.

Για την υπό ανάθεση υπηρεσία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι αρχικά να ζητήσουν από τη ΝΑΟΜΙ τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στη συνέχεια να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή να ζητήσουν διευκρινίσεις επί αυτών ή επί της διαδικασίας, μπορούν να απευθύνονται στη ΝΑΟΜΙ είτε τηλεφωνικά στο 6934613372 είτε με e‑mail στο alexvrahnos@naomi.gr (υπόψη κου Βραχνού), τις εργάσιμες μέρες μεταξύ 11.00 και 17.00 και ως την τελική ημέρα κατάθεσης των προσφορών, Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 15.00. Η αποστολή των Τεχνικών Προδιαγραφών θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ όσων εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον και θα τεκμηριώσουν την ύπαρξη των γνωστικών και τεχνικών προϋποθέσεων υλοποίησης ομοειδών έργων. Η απόφαση ανάθεσης θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ ΝΑΟΜΙ.

 

17.8.2023 — Deutschland Funk — Naomi ein Projekt in Thessaloniki

https://www.deutschlandfunk.de/auf-augenhoehe-mit-gefluechteten-dlf-102419fb-100.html

 

27.6.2023 — Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Έργου

Αγγελία — PDF FILE 

Η ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης, ζητά συνεργάτη/ιδα πλήρους απασχόλησης, ως Υπεύθυνο/η του Έργου «Οργανωτική Ανάπτυξη της ΝΑΟΜΙ». Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με έναρξη από 1η Σεπτεμβρίου 2023), χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ίδρυμα Bread for the World. Σκοπός του έργου είναι να οικοδομηθεί η οργανωτική ικανότητα της ΝΑΟΜΙ και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της, αναπτύσσοντας, βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις δομές, τις διαδικασίες και τη στρατηγική της.

H ΝΑΟΜΙ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος της είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς πρόσφυγες και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην κλωστοϋφαντουργία για την ένταξή τους στην κοινωνία. Fair Jobs and Life in Peace, είναι το σύνθημά.

 Στο επαγγελματικά διαμορφωμένο εργαστήριο της Ακαδημίας διδάσκονται και εκπαιδεύονται πρόσφυγες από επαγγελματίες στην κοπτική, ραπτική και μετατροπή ρούχων. Στόχος είναι να μπορούν αργότερα να ράβουν για την οικογένεια και τους φίλους τους, αλλά και να βρουν εργασία στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, ώστε να μπορούν ανεξάρτητοι πλέον να φροντίζουν την οικογένειά τους. Στο τμήμα παραγωγής της ΝΑΟΜΙ πρόσφυγες προσλαμβάνονται και εργάζονται κάτω από δίκαιες συνθήκες

Τομείς ευθύνης της θέσης:

 • Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
 • Συντονισμός, παρακολούθηση δράσεων
 • Εξωτερική επικοινωνία

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου βάσει των κανονισμών και των απαιτήσεων του έργου.
 • Συντονισμός συναντήσεων, με τη συμμετοχή βασικών εσωτερικών και εξωτερικών εμπλεκομένων στο έργο σε όλα τα στάδια.
 • Οργάνωση και υποστήριξη των εργαστηρίων και των εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των logi­stics και του συντονισμού με συμβούλους και συμμετέχοντες.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων παρακολούθησης και μεθόδων συλλογής δεδομένων σύμφωνα με τους στόχους και τους δείκτες του έργου.
 • Σύνταξη των σχετικών αναφορών, τόσο εσωτερικών (προς το Διοικητικό Συμβούλιο), όσο και των εξωτερικών προς το χρηματοδότη του έργου.
 • Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και σχεδιασμός πιθανών αλλαγών για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του έργου.
 • Εφαρμογή δημοσιονομικών κανονισμών και παροχή υποστήριξης στο οικονομικό τμήμα για την εκτέλεση οικονομικών υποχρεώσεων του έργου.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης οικονομικών εκθέσεων προς τους χρηματοδότες.
 • Οργάνωση και διευκόλυνση εσωτερικών συντονιστικών συναντήσεων με το βασικό προσωπικό, για να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου.
 • Εξασφάλιση των διαφανών διαδικασιών και πληροφοριών στο πλαίσιο του έργου καθώς και στην εσωτερική λειτουργία της ΝΑΟΜΙ.

Συμπληρωματικές αρμοδιότητες στη λειτουργία της εταιρίας:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διεύθυνση των λειτουργιών και των έργων του οργανισμού, (γενική διαχείριση, ανθρώπινοι πόροι κτλ).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και επιχειρησιακών προτύπων.
 • Επίβλεψη και αναφορά των αποτελεσμάτων της εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διεύθυνση των προσπαθειών εξεύρεσης πόρων και των στρατηγικών εξωτερικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων συνεργασίας και δικτύωσης.

Ο/Η Υπεύθυνος/η του Έργου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης έργων (τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε μη κερδοσκοπικό τομέα).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη αναφορών φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση της γερμανικής γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν).
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση/εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με οργανωτικό και στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωτική ανάπτυξη, διαχείριση έργων.
 • Ηγετικές δεξιότητες. Ικανότητα να εμπνέει και να καθοδηγεί την ομάδα.
 • Εργασιακή ηθική, προσαρμοστικότητα, θετική προσέγγιση, ενσυναίσθηση και διαπολιτισμική ευαισθησία.

 

Αποστολή βιογραφικών και συνοδευτικής επιστολής (και τα δύο στην Αγγλική γλώσσα) στο e‑mail naomi.thess@gmail.com (υπόψη Διοικητικού Συμβουλίου), μέχρι 16/07/2023 και ώρα 20:00.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας.

PDF FILE 

 

 

12.1.2023 — HOPE HoffnungBewegt!

PDF File

11.11.2021 — The girls voices, Bericht von Han­nah Hertz­berg
Bericht (PDF)
https://hannahhertzberg.wixsite.com/thessaloniki-blog/post/the-girls-voices

10.11.2021 — Christ­mas is coming soon!
Choo­se the NAOMI coll­ec­tion for your pres­ents. You sup­port the lives and hopes of refu­gees in Thes­sa­lo­ni­ki.
shop.naomi.gr

naomi-thessaloniki-Christmas-Flyer

16.02.2021 — DW — Asyl in Grie­chen­land: Aner­kann­te Flücht­lin­ge in Not

https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-griechenland/a‑54067638

30.01.2021 — The Girls Voices

11.01.2021 — Nao­mi — Refu­gee Aid In Times Of The Pandemic

06.11.2019 — Ein Gegen­ent­wurf zur bei­ßen­den Migrationsrealität | Grie­chen­land Zei­tung 
Grie­chen­land Zei­tung GZ700 — Heinze

10.03.2017 — Focus on Refu­gees | Nao­mi Pro­ject in Thes­sa­lo­ni­ki offe­ring kind­ness, digni­ty and sup­port
http://focusonrefugees.org/naomi-project-in-thessaloniki-offering-kindness-dignity-and-support/

28.12.2016 — Dia­blog | Nao­mi: «Την ομορφιά – ποτές μου δεν την πρόδωσα»
http://diablog.eu/el/allgemein-el/naomi-gynaikes-prosfyges-eidomeni-moda/

 

11.3.2017 aus der Facebook Seite von George Tsitiridis  über den Roboter Wettbewerb in Thessaloniki und die Teilnahme der Roma Gruppe vom Faros in Dendropotamos/Thessalonıkı

thanks doro­thee
Ευχαριστούμε την Δωροθέα και την ΝΑΟΜΙ για τις υπέροχες στολές για τις οποίες έγραψε η κριτική επιτροπή οτι ηταν υπέροχες και πήραμε πόντους
και μπράβο στον υπέροχο حسن القدسي που τις έφτιαξε
ολος ο κοσμος ρωτούσε που μπορεί να βρεί για να αγοράσει
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ TEAM ΤΗΣ ΝΑΟΜΙ

Dan­ke an Doro­thee und NAOMI für die tol­len Uni­for­men, über die die Jury des Robo­ter Wett­be­werbs sich lobend geäu­ßert hat und die uns auch Punk­te gebracht haben. Bra­vo für HASSAN MITWALLY, der sie her­ge­stellt hat und alle frag­ten, wo man sol­che erwer­ben kann. WIR DANKEN DEM NAOMI TEAM

Pho­tos: vor dem Wett­be­werb beim Maß­neh­men in der NAOMI Werk­statt durch Hassam und nach dem Wett­be­werb im Mega­ro Musikis

Die Uni­for­men für die 6 Team Mit­glie­der wur­den in der NAOMI Werk­statt her­ge­stellt und sind eine Geschenk an die Robo­ter Trup­pe. Wir wün­schen ihnen wei­ter­hin viel Erfolg. 

NAOMI Stand auf dem Wendland Festival Himmelfahrt und Pfingsten